Wydzielone komory fermentacyjne

to szczelnie zamknięte zbiorniki przemysłowe, które służą do mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych na drodze fermentacji metanowej. Typowe komory fermentacyjne posiadają płaskie dno, górną część stożkową oraz środkową cylindryczną. Ich rozmiary oraz rozwiązania techniczne są ściśle uzależnione od ilości stabilizowanych osadów ściekowych. Rodzaj komory determinuje charakter prowadzonego procesu fermentacji metanowej, która może przebiegać w układach: (i) jednostopniowych lub dwustopniowych, (ii) mezofilnych lub termofilnych.

Kogeneracja

to proces polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. W rezultacie otrzymuje się energię elektryczną, która może być wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni (ewentualne nadwyżki można sprzedać do sieci zewnętrznej) oraz ciepło na cele technologiczne, c.o. i c.w.u.

Podstawową zaletą układów kogeneracyjnych jest więc uzyskanie dodatkowego produktu w postaci dużej ilości ciepła przy takim samym zużyciu paliwa, jakie byłoby potrzebne do produkcji energii elektrycznej.

Układy skojarzone posiadają większą sprawność całkowitą w porównaniu do tradycyjnych układów rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego powstającego zawsze przy produkcji energii elektrycznej, sprawność ogólna standardowych układów kogeneracyjnych wynosi 80 – 90 %

Redukcja emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń towarzyszących spalaniu

Konieczność stosowania silników gazowych wraz ze specjalistycznym osprzętem, przystosowanych do spalania biogazu

Wykorzystanie produktu ubocznego jakim jest biogaz do wytwarzania czystej energii

Mniejsze straty przesyłowe energii

Ekonomiczne aspekty zastosowania kogeneracji biogazowej w oczyszczalni

 • Możliwość instalacji w rejonie zurbanizowanym dzięki wysokiej sprawności, modułowej budowie oraz niskiej wartości emisji gazów i pyłów
 • Stały dostęp do „darmowego” biogazu z instalacji WKF
 • Produkcja energii cieplnej dla potrzeb oczyszczalni ścieków
 • Dodatkowa produkcja energii cieplnej zabezpieczająca pracę oczyszczalni
 • Możliwość zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków przy zaniku napięcia w zewnętrznej sieci elektroenergetycznej dzięki zastosowaniu w modułach kogeneracyjnych generatorów synchronicznych
 • Obniżenie zakupu energii elektrycznej z sieci
 • Sprzedaż ewentualnych nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej
 • Mniejsze straty przesyłowe energii
 • Uzyskanie dodatkowych środków finansowych ze sprzedaży certyfikatów pochodzenia energii
 • Szybki zwrot z inwestycji w kogenerację ( 2-5 lat)

Ekologiczne aspekty zastosowania kogeneracji biogazowej w oczyszczalni

 • Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska
 • Wykorzystanie energii zawartej w biogazie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
 • Zmniejszenie ilości energii elektrycznej pobieranej przez oczyszczalnię z sieci energetycznej
 • Zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych przez wyeliminowanie używania pochodni (ograniczenie pracy jedynie do stanów awaryjnych systemu)