Fermentacja metanowa jest złożonym procesem biologicznym na którego przebieg i wydajność wpływa cały szereg czynników fizycznych i chemicznych. Istotna jest nie tylko temperatura, pH i szeroko pojmowana jakość wsadu do komory fermentacyjnej, ale również  sposób jej prowadzenia, typ zastosowanej komory i in. W laboratoriach Grupy WTP możliwe jest sprawdzenie i dobór optymalnych warunków fermentacji metanowej dla osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków.

Prace badawcze dotyczące biogazodochodowości pozwalają na szczegółowe oszacowanie potencjału substratów użytych w procesie fermentacji metanowej. Prowadzone są symulacje, które dostarczają informacji na temat ilości i jakości biogazu produkowanego z osadów ściekowych, a stopnia redukcji masy osadu. Parametry określone podczas symulacji pozwalają na wyznaczenie współczynnika biogazodochodowości pozwalającego na obliczenie produktywności biogazu bogatego w metan, a co za tym idzie potencjalnej ilości wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej.

Badanie dotyczące biogazodochodowości jest prowadzone w reaktorach o objętości 1 dm3 przez 42 dni, w temperaturze 37°C. Sprawdzane jest od 3 do 5 wariantów w 5 powtórzeniach, podczas których analizowane są następujące parametry:

  • pomiar objętości biogazu
  • jakość produkowanego biogazu
  • sucha masa i sucha masa organiczna
  • ChZT oraz LTK

Efektem wykonania pomiaru biogazodochodowości jest informacja ile biogazu możemy otrzymać z 1kg suchej masy osadów ściekowych wykorzystywanych jako substrat w procesie fermentacji .

Biogazodochodowość może dotyczyć badań zarówno pojedynczego substratu jak i jego mieszanek, jeśli w formie zmieszanej ma trafiać do komór fermentacyjnych. W wyniku wymieszania kosubstartów bardzo często otrzymujemy nową jakość wsadu, efektem czego może być wzrost lub spadek wydajności produkcji biogazu w odniesieniu do wartości obliczonych na bazie wyników otrzymanych z analiz pojedynczych substratów. Dlatego też optymalizacja składu substratu, a także sposobu jego przygotowowania i dozowania jest kluczowa dla całego przedsięwzięcia związanego z produkcją biogazu.